Asylum, Refugee, at Special Immigrant Juvenile (SIJ)

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Katayuan ng T Nonimmigrant (T visa) ay itinakda para sa mga biktima o biktima ng human trafficking, pinoprotektahan ang mga biktima ng human trafficking at pinapayagan ang mga biktima na manatili sa Estados Unidos upang tumulong sa pagsisiyasat o pag-uusig ng human trafficking.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang mga bayarin sa form, mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, pagiging karapat-dapat sa pagwawaksi sa bayad, mga kinakailangang dokumento, at mga mailing address ay iba-iba depende sa form na iyong iniharap at kung bakit ka nag-file.

Gamitin ang iyong numero ng resibo ng application upang suriin ang katayuan ng iyong kaso online.

Maaari mong gamitin ang diksyunaryo na ito upang mabilis na maghanap ng kahulugan o paliwanag para sa isang paksa.

Sa pamamagitan ng pag-file sa online maaari mong isumite at tingnan ang ilang mga kahilingan sa benepisyo, makatanggap ng mga electronic na abiso ng mga desisyon, at makatanggap ng mga update sa katayuan ng real-time case.

Ang bawat tao sa loob ng US ay may ilang mga legal na karapatan, anuman ang iyong katayuan sa imigrasyon.

Maaari kang mag-file ng apela sa ilang mga hindi kanais-nais na desisyon sa USCIS Administrative Appeals Office (AAO) o sa Lupon ng Mga Pag-apruba ng Imigrasyon (BIA).

Sagot sa iyong mga katanungan tungkol sa proseso ng pagpapakupkop laban.

Ang layunin ng programang SIJ ay tulungan ang mga dayuhang bata sa Estados Unidos na inabuso, inabandona, o napapabaya.

Ang USCIS ay maaaring magbigay ng TPS sa mga karapat-dapat na mga mamamayan ng ilang mga bansa na nasa Estados Unidos dahil sa mga pansamantalang kondisyon tulad ng: patuloy na armadong labanan (tulad ng digmaang sibil), isang kalamidad sa kapaligiran (tulad ng lindol o bagyo), o isang epidemya.

Ang Programang Tulong sa Tulong sa Nutrisyon ng Disaster (D-SNAP) ay nagbibigay ng tulong sa pagkain sa mga pamilyang may mababang kita na may pagkawala ng pagkain o pinsala na dulot ng isang natural na kalamidad. Maaari mo ring tawagan ang hotline ng estado 1-877-847-3663 (pagkain).

Kung kamakailan lamang dumating ka sa Estados Unidos nang walang pahintulot at natatakot na bumalik sa iyong sariling bansa, maaaring nasa "katotohanang takot" na proseso.

Hindi ka kinakailangang mag-aplay para sa isang green card; gayunpaman, ito ay maaaring sa iyong pinakamahusay na interes na gawin ito.

Ang National Asylee Information and Referral Line

Ang interactive na mapa at search engine na makakatulong sa iyo na makahanap ng legal na tulong na malapit sa iyo.

Ang gabay ng Pangkalahatang Abugado sa pag-iwas sa mga pandaraya.

Ang gabay na ito ay magbibigay sa iyo ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga batas na ito at ipaliwanag kung paano maaaring magamit ng iyong mga batas na ito upang itigil ang iyong deportasyon. Tatalakayin din namin kung paano mag-apply at kung anong uri ng katibayan ang kailangan mo para sa isang malakas na kaso.

Ang isang refugee ay isang espesyal na humanitarian concern at nagpapakita na sila ay inuusig o takot sa pag-uusig dahil sa lahi, relihiyon, nasyonalidad, o opinyon sa pulitika.

Kapag natatakot ka, baka masaktan ka dahil sa iyong kasarian.

Kinikilala na ang ilang mga aplikante ay hindi maaaring magbayad ng mga bayad sa pag-file, ang USCIS ay nagtatag ng isang proseso ng pagpapaubaya ng bayad para sa ilang mga uri at uri ng benepisyo.

Kung ikaw ay pinapapasok bilang isang refugee, ikaw ay hinihiling ng batas na mag-aplay para sa isang Green Card (permanenteng paninirahan) sa Estados Unidos 1 taon matapos na ipasok bilang isang refugee.