Programa sa Pagpapayo at Pagtatanggol sa Seguro sa Kalusugan (HICAP)

Address

5380 Elvas Avenue
Suite 221
Sacramento, CA 95819
Estados Unidos

(916) 231 - 5110
Kung sino tayo

Ang HICAP (ang Programa sa Pagpapayo at Pagtatatag ng Seguro sa Kalusugan) ay nagbibigay ng libre at layunin na impormasyon at pagpapayo tungkol sa Medicare. Ang mga boluntaryong tagapayo ay maaaring makatulong sa iyo na maunawaan ang iyong mga partikular na karapatan at mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan. Nag-aalok din ang HICAP ng libreng pang-edukasyon na mga pagtatanghal sa mga grupo ng mga benepisyaryo ng Medicare, sa kanilang mga pamilya at / o mga tagabigay ng serbisyo sa iba't ibang mga Medicare at iba pang mga kaugnay na paksa sa segurong pangkalusugan.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Mga Legal na Isyu
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin