Pasadena Self-Help Resource Center at Family Law Facilitator

Address

300 E. Walnut St
Room 300
Pasadena, CA 91101
Estados Unidos

(626) 396-3300
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo
Ang lahat ng mga korte sa California ay may isang self-help center na maaaring magbigay ng libreng legal na tulong sa mga taong walang abogado.
Ang abugado ng self-help center ay hindi ang iyong abugado. Gumagana siya para sa korte at isang abugado na makakatulong sa mga taong walang sariling abogado.
Wala kang pribilehiyo ng abugado-kliyente na may mga tauhan ng self-help center. Ang sinasabi mo sa kawani o abogado ay HINDI kumpidensyal.
Ang parehong panig ay maaaring makakuha ng tulong mula sa self-help center.
Libre ang mga serbisyo sa tulong sa sarili. Ang sinumang walang abogado ay maaaring makakuha ng tulong mula sa self-help center. Hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang iyong ginagawa.
Conservatorship clinic isang Biyernes bawat buwan sa Lancaster Regional Library, 601 West Lancaster Blvd.
Ang opisina ng Family Law Facilitator ay tumutulong sa mga partidong kinatawan ng sarili na may suporta sa anak, suporta sa asawa at mga isyu sa segurong pangkalusugan. Ang kawani ay nagbibigay ng legal na impormasyon at edukasyon upang tulungan ang mga partido na kumpletuhin ang kanilang mga papeles at kumatawan sa kanilang mga sarili sa kanilang mga kaso. Ang kawani ay hindi nagbibigay ng legal na payo o ito ay kumakatawan sa isang partido sa isang kaso o sa isang pagdinig. Walang kompidensyal o relasyon sa abogado-kliyente na nilikha sa pagitan ng opisina at ng isang partido.
Ang Opisina ng Family Law Facilitator ay nagbibigay ng sumusunod na tulong:
Nagbibigay ng impormasyon at tulong sa pagkumpleto ng mga papeles sa mga partido na kumakatawan sa kanilang sarili sa:
Itaguyod, baguhin o wakasan ang isang order ng suportang pambata
Itaguyod, baguhin o wakasan ang suporta ng asawa
Itaguyod, baguhin o wakasan ang order ng segurong pangkalusugan
Tukuyin ang mga atraso
Magtatag ng mga plano sa pagbabayad
Humingi ng pagbabayad para sa mga overpayment
Burahin o baguhin ang mga order ng sahod sa sahod
Nagbibigay ng impormasyon at naghahanda ng mga pagkalkula ng draft ng mga halaga ng suporta batay sa mga alituntunin ayon sa batas
Nagbibigay ng mga referral sa Los Angeles County Child Support Services Department, Family Court Services at iba pang mga ahensya ng komunidad
Nagtuturo at tumutulong sa mga partido na maghanda ng mga tadhana para sa mga partido na sumang-ayon sa suporta ng bata, suporta sa asawa o segurong pangkalusugan
Nagtuturo at tinutulungan ang mga partido na maghanda ng mga sagot sa mga reklamo sa Mga Serbisyo sa Suporta para sa Mga Serbisyo ng Suporta para sa mga bata sa Los Angeles County
Nagtuturo at tinutulungan ang mga partido na maghanda ng mga galaw upang itabi sa mga kaso na kinasasangkutan ng Departamento ng Mga Serbisyo sa Suporta sa Seguro ng County ng Los Angeles
Nagtuturo at tinutulungan ang mga partido na maghanda ng Mga Order Pagkatapos ng Pagdinig at Mga Order sa Pagtatalaga ng Tungkulin kung saan ang suporta sa bata, suporta sa asawa o segurong pangkalusugan ay nasa isyu sa mga kaso ng batas sa pamilya
Ang Mediates child support, spousal support at health insurance issues sa pagitan ng mga partido
Information Reviewed On
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin