Mga Serbisyo sa Legal na Indian ng California - Sacramento

How to Receive Services (Intake)
If you are an individual or Tribe seeking services, please contact the California Indian Legal Services (CILS) office that serves the county where you live or the county that your Tribe is in. Call toll free: (800) 829-0284. The Sacramento office serves these counties: Alameda, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Kings, Lake, Lassen, Madera, Marin, Mariposa, Merced, Modoc, Monterey, Napa, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Tulare, Yolo, Yuba.

All persons, tribes, tribal organizations and entities requesting free legal assistance must participate in an intake interview to determine eligibility.

Free Legal Services and Client Eligibility:

Individuals: CILS can provide free legal services if the person qualifies as “low income” (is at or below the federal poverty level) and has a legal issue or question of federal Indian law.

Tribes, Tribal Organizations, and Entities: CILS can provide free legal services if the tribe, tribal organization or entity qualifies as “low income.” The tribe, tribal organization or entity must demonstrate and certify that they do not have unrestricted funds to retain private legal counsel and that 51% of their members are at or below the poverty level. The tribe’s, tribal organization’s or entity’s legal issue must involve a question of federal Indian law.

Fee for Legal Services:

CILS may represent, on a fee-for-service basis, persons, tribes, tribal organizations and entities who are over income for free services. CILS’ fee structure is flexible and adjustable depending on the client’s available resources and unique circumstances.
Address

117 J Street
Suite 201
Sacramento, CA 95814
Estados Unidos

(916) 978-0960
Naglilingkod ang mga lugar
Colusa County
Alameda County
Solano County
Mariposa County
Placer County
Marin County
Tehama County
Amador County
Plumas County
Butte County
Lake County
Sierra County
El Dorado County
Kings County
Contra Costa County
Madera County
San Joaquin County
San Benito County
Santa Clara County
Yuba County
Calaveras County
Yolo County
Glenn County
Nevada County
Mendocino County
Napa County
San Luis Obispo County
Merced County
Sacramento County
Sonoma County
Sutter County
Stanislaus County
County ng San Francisco
Fresno County
Tulare County
Monterey County
Santa Cruz County
San Mateo County
Kung sino tayo

Ang CILS ay nagbibigay ng mababa sa walang bayad na tulong sa legal sa mga indibidwal na mababa ang kita at mga Tribes sa iba't ibang mga isyu na may kinalaman sa batas ng Pederal na India kabilang ang Indian Child Welfare, lupain, mga karapatan ng mag-aaral, proteksyon sa mapagkukunan ng kultura, pabahay, pampublikong benepisyo, Indian Wills at probates, mga hindi pa nababayarang talaan ng kapanganakan at higit pa. Nagbibigay din ang CILS ng iba't ibang mga pagsasanay at mga pagkakataon sa pag-outreach sa mga komunidad ng tribo.

Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin