Mga Karapatan sa Kapansanan California - Los Angeles

How to Receive Services (Intake)
Intake Line: 1-800-776-5746; TYY: 1-800-719-5798 

Intake Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday from 9 A.M. to 3 P.M. 
Address

1001 Wilshire Blvd
Suite 100 - #3201
Los Angeles, CA 90017
Estados Unidos

(800) 776-5746
Naglilingkod ang mga lugar
San Bernardino County
Kern County
Los Angeles County
Ventura County
Santa Barbara County
Kung sino tayo
Ang mga Karapatan sa Kapansanan Ang California ay isang di-nagtutubong ahensiya na sumusulong sa mga karapatang pantao at legal ng mga taong may mga kapansanan. Ang Mga Karapatan sa Kapansanan Ang California ay nagsimula na protektahan ang mga karapatan ng mga taga-California na may mga kapansanan noong 1978. Nagbibigay kami ngayon ng mga serbisyo sa mga taong may kapansanan sa ilalim ng walong mga programa sa pederal - ang Batas sa Pag-unlad ng Tulong sa Kapansanan at Bill ng Mga Karapatan (PADD); ang Proteksiyon at Pagtatanggol para sa mga Indibidwal na may Batas sa Pag-iisip ng Mental (PAIMI); ang Proteksiyon at Pagtatanggol ng Batas ng Mga Karapatang Indibidwal (PAIR); ang Proteksyon at Pagtatanggol para sa Mga Makikinabang sa Batas sa Panlipunan (Social Security); ang Assistive Technology (AT) Act of 1998; ang Proteksiyon at Advocacy Traumatic Brain Injury (PATBI) na batas; ang Pagkilos sa Pag-access sa Proteksyon at Pagtatanggol (PAVA); at ang Client Assistance Program (CAP).
Sa ilalim ng isang kontrata sa Mga Ospital ng Kagawaran ng Estado ng California, ang Operability Rights California ay nagpapatakbo ng Tanggapan ng Mga Karapatan ng mga Pasyente ng California (COPR) - upang magtaguyod para sa mga karapatan ng mga taong may kapansanan sa isip o emosyonal na kapansanan.
Ang mga Karapatan sa Kapansanan ay nagpapatakbo ng California sa Pagtatanggol sa Mga Karapatan ng Tanggapan ng mga Kliyente (OCRA) sa ilalim ng kontrata sa Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Pag-unlad ng California. Nagbibigay ang OCRA ng pagtataguyod ng mga kliyente sa mga indibidwal na may mga kapansanan sa pag-unlad na mga kliyente ng 21 na sentrong pang-rehiyon ng California.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin