Legal na Tulong para sa Nakatatanda

How to Receive Services (Intake)
Serivces are open to only Alameda County residents
Address

333 Hegenberger Road
Suite 850
Oakland, CA 94612
Estados Unidos

510-832-3040
Naglilingkod ang mga lugar
Alameda County
Kung sino tayo

Ang Legal na Tulong para sa mga Nakatatanda ay nagbibigay ng halal na payo, pagpapayo, at representasyon para sa mga nakatatanda sa Alameda County. Ang mga serbisyo ay para sa mga nakatatanda 60 at mas matanda (50 at mas matanda para sa mga kaso ng pag-aalaga). Ang kasalukuyang mga lugar ng pagsasanay ay batas sa kalusugan, pampublikong benepisyo, pangangalaga ng mga menor de edad, pang-aabuso sa mga elder at naturalization.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
CZH
French / Français
Portuguese / Português
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin