Legal na Tulong ng Marin

How to Receive Services (Intake)
Monday – Thursday
9:00 am – 12:30 pm; 1:30 pm – 5:00 pm

Request an appointment online
Address

1401 Los Gamos Drive
Suite 101
San Rafael, CA 94903
Estados Unidos

(628) 253-5755
Naglilingkod ang mga lugar
Marin County
Kung sino tayo
Ang Legal na Tulong ng Marin ay nagbibigay ng libreng legal na payo sa mga bagay sa pabahay, trabaho at consumer sa mga nakatatanda at mga pamilyang may mababang kita na nakatira sa Marin County.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin