Family Violence Law Centre

Address

470 27th Street
Oakland, CA 94612
Estados Unidos

(510) 208 - 0220
Naglilingkod ang mga lugar
Alameda County
Kung sino tayo

Ang Family Violence Law Center ay nagbibigay ng legal at suporta sa mga biktima ng domestic at dating karahasan sa Alameda County.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin