Colusa County Self-Help Center

Address

547 Market Street
Courthouse Annex
Colusa, CA 95932
Estados Unidos

(530) 458 - 0602
Naglilingkod ang mga lugar
Colusa County
Kung sino tayo
Ang Self-Help Center ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pamamaraan, substantibong batas at tulong sa mga form ng hukuman sa mga sumusunod na lugar:
Pag-iingat ng Bata at Pagbisita
Suporta sa anak
Suporta sa Spousal
Paglipol, Legal na Paghiwalay, o Pagkawasak ng Pag-aasawa
Pagtatatag ng Paternity
Pagbabago ng pangalan
Probate Guardianship
Mga Utility sa Pagpigil sa Karahasan sa Lugar ng Trabaho
Domestikong karahasan
Pang-aabuso sa Sibil
Maliit na Mga Claim
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin