California Lawyers for the Arts

Kung sino tayo

Kung ikaw ay isang creative artist, organisasyon ng sining, imbentor - o isang taong may legal na tanong sa malikhaing sining - Ang California Lawyers for the Arts ay makakatulong sa iyo sa iyong legal na bagay.

Kung ang iyong nabagong kabuuang kita sa iyong IRS 1040 Income Tax Return ay malapit sa mga pederal na alituntunin sa kahirapan maaari kang maging kuwalipikado para sa isa sa aming mga pro bono o mga simpleng paraan ng programa.

Kung nais mong mag-aplay para sa tulong sa ilalim ng isa sa mga programang iyon, mangyaring simulan ang proseso ng pagsangguni sa abugado sa pamamagitan ng pagkumpleto ng FORM FOR APPLICATION FORMING SCREENING.

Ikaw ay tinutukoy sa isang abugado na hindi nag-aalok ng mga libreng serbisyo. Ikaw at ang abugado ay makipag-ayos ng isang presyo para sa kanilang mga bayarin.
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Certified Abogado ng Pagsangguni Serbisyo
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin