Tungkol sa Ligtas sa Tahanan

Paglalarawan
Ang Ligtas sa Bahay ay ang programa ng pagiging kompidensyal ng address ng California na pinangangasiwaan ng opisina ng Kalihim ng Estado ng California. Ang programa, na nagbibigay ng isang libreng kahon ng koreo at serbisyong pagpapasa ng mail, ay dinisenyo upang tulungan ang mga biktima at mga nakaligtas sa karahasan sa tahanan.
May-akda ni
Kalihim ng Estado ng California
Energy Level
22.2084
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin