BayLegal: Tulong sa Pangangalagang Pangkalusugan para sa mga Biktima ng Sunog ng Bumbero (Mga County ng Napa at Sonoma)

Paglalarawan
Para sa mas detalyadong impormasyon at legal na payo tungkol sa pag-access sa kalusugan, kontakin ang Health Consumer Center ng Legal na Lugar (HCC) ng Bay Area: 855-693-7285, Lunes - Biyernes, 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon Para sa Emergency Care, hindi ka maaaring tumanggi sa pangangalaga sa isang ospital kung mayroon kang emergency medical condition kahit na wala kang seguro sa kalusugan o patunay ng segurong pangkalusugan.
May-akda ni
BayLegal
Energy Level
166
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin