Batas sa Pabahay ng California

Paglalarawan
Tinutukoy ng mapagkukunang ito ang isang batas na nagpapahintulot sa isang biktima ng karahasan sa tahanan, pang-aabusong sekswal, paniniktik, pang-aabuso ng matanda o nakadependeng may sapat na gulang, o human trafficking upang masira ang kanyang rental rental nang walang parusa.
May-akda ni
WomensLaw.org
Energy Level
443
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin