Tulong sa Pag-ampon ayon sa Estado

Paglalarawan
Ano ang kahulugan ng mga espesyal na pangangailangan ng California? Ano ang pamantayan ng pagiging karapat-dapat para sa programang tulong sa pag-aampon ng California? Ano ang pinakamataas na halaga na matatanggap ng pamilya sa di-paulit-ulit na gastos sa pag-aampon? Ang California ba ay pumasok sa mga ipinagpaliban na mga kasunduan sa tulong ng pag-aampon? Anong mga uri ng mga serbisyo ng postadoption ang magagamit? Anong mga serbisyong pangkalusugan ng pangkaisipan ang ibinibigay? Ano ang proseso ng California para sa pag-aplay para sa isang makatarungang pagdinig?
May-akda ni
Child Welfare Information Gateway
Energy Level
100
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin