Mga Botante na may Kapansanan

Paglalarawan
Sasabihin sa iyo ng buklet na ito ang: mga batas na nagpoprotekta sa mga botanteng may mga kapansanan, kung paano magparehistro upang bumoto, mga materyales sa pagboto upang matulungan kang bumoto, at kung paano bumoto.
May-akda ni
Mga Karapatan sa Kapansanan California - Tanggapan ng Sacramento
Energy Level
10
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin