Denti-Cal Beneficiary Telephone Service Centre (TSC)

Paglalarawan
Tulong sa paghahanap ng isang Medi-Cal dental provider sa iyong lugar, impormasyon sa appointment ng clinical screening, mga katanungan tungkol sa iyong Kahilingan sa Pagpapahintulot sa Paggamot (TAR), mga pangkalahatang tanong sa programa ng Medi-Cal Dental, kung paano mag-file ng karaingan / reklamo.
May-akda ni
CA Department of Health Care Services
Energy Level
306
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin