Medicare and Appeals (Audio)

Paglalarawan
Ito ay isang audio broadcast na inihanda ng Mga Tagapagsanggalang sa Kalusugan ng California na pinamagatang "Mga Pag-apela ng Medicare." Sa broadcast na ito, malalapit na namin ang paglipas ng mga mahahalagang karapatan sa pag-apila kung ang Medicare, ang iyong plano sa Medicare Advantage, o ang iyong plano sa inireresetang gamot sa Part D ay tinanggihan ang pagbabayad para sa, o pagsakop sa, mga serbisyo.
May-akda ni
Mga Tagapagtaguyod ng Kalusugan ng California
Energy Level
7,500
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin