Serbisyong Hindi Pinagkakatiwalaan ng Serbisyo sa Mga Beterano (S-DVI)

Paglalarawan
Maaari kang mag-aplay para sa S-DVI kung natutugunan mo ang sumusunod na 4 na pamantayan: [1] ikaw ay inilabas mula sa aktibong tungkulin sa ilalim ng iba pang mga kalagayan na hindi napapasigla noong o pagkatapos ng Abril 25, 1951; [2] Na-rate ka para sa kapansanan na may kaugnayan sa serbisyo (kahit na% lamang); [3] Ikaw ay nasa mabuting kalusugan maliban sa anumang kondisyon na may kaugnayan sa serbisyo; [4] Nag-aplay ka sa loob ng 2 taon mula sa petsa ng pagbibigay ng VA ng iyong bagong kapansanan na may kaugnayan sa serbisyo.
May-akda ni
US Veterans Affairs
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin