Pangkalahatang-ideya ng Paraan ng Reklamo ng Pederal na Sektor

Paglalarawan
Kung ikaw ay isang pederal na empleyado o aplikante ng trabaho, pinoprotektahan ka ng batas mula sa diskriminasyon dahil sa iyong lahi, kulay, relihiyon, kasarian (kabilang ang pagkakakilanlan ng kasarian, oryentasyong sekswal, at pagbubuntis), bansang pinagmulan, edad (4 o mas matanda), kapansanan o genetic na impormasyon.
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin