CalEITC4Me հաշվիչ

Authored By: CalEITC4Me

Պարզեք, թե որքան գումար կարող եք ստանալ: CalEITC-ը վերադարձվող հարկային արտոնություն է, որը կարող է մեծացնել ձեր հարկային փոխհատուցման չափը կամ նվազեցնել ձեր կողմից վճարվելիք հարկի չափը: CalEITC-ի գումարի չափը կախված է ձեր ընտանիքի կարգավիճակից, եկամտից և ընտանիքի կազմից:

Last Review and Update: May 31, 2017
Back to top