Quyền Hạn của Người Đóng Thuế

Authored By: Internal Revenue Service

Mỗi và mọi người đóng thuế đều có một số quyền chánh yếu mà họ cần biết khi có việc gì liên quan đến Sở Thuế Vụ (IRS).

Back to top