Individual & Civil Rights

Click on the sub-topic that best matches your legal problem to get legal information and to find help.

Luật Lemon ở California-Luật Bảo Vệ Người Mua Xe Mới và Cũ

Bản tin xác thật này giải thích về: “Lemon Law” (Luật Lemon) của tiểu bang California bảo vệ người mua xe mới và cũ ra sao, xe nào được luật bảo vệ, chương trình trọng tài phân xử của hầu hết các tiệm bán xe áp dụng và phương cách cho người tiêu thụ tiến hành vụ kiện ở California.

Luật về Động Vật Hỗ Trợ Cảm Xúc và Nhà Ở Công Bằng

Cục Dân quyền (Civil Rights Department, CRD) là cơ quan về dân quyền của California. Trong các luật mà CRD thực thi, có Luật về Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng (Fair Employment and Housing Act) cùng các quy định thi hành luật.1 Những luật này bảo vệ người thuê nhà và cư dân không bị phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật, cũng như yêu cầu người cho thuê, công ty quản lý bất động sản, hiệp hội chủ nhà và các nhà cung cấp chỗ ở khác điều chỉnh hợp lý với người khuyết tật để họ có thể sử dụng và tận hưởng cơ hội nhà ở. Khi nhà cung cấp chỗ ở không cho phép thú nuôi hoặc hạn chế các loại, kích thước hoặc số lượng thú nuôi mà một người có thể có, luật pháp California thường yêu cầu nhà cung cấp chỗ ở có biện pháp điều chỉnh hợp lý với người khuyết tật để cho phép họ sống với động vật hỗ trợ cảm xúc (ESA) nhằm giúp người đó kiểm soát khuyết tật của mình. Để hỗ trợ nhà cung cấp chỗ ở, người thuê nhà, cư dân và những người khác hiểu rõ và tuân theo luật pháp California, CRD có giải đáp cho những câu hỏi thường gặp về ESA.

Back to top