Phúc lợi / CalWORKs

Most Frequently Viewed Resources

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời, trong thời gian thực, ngay tại đây trên Internet, từ các nhân viên thư viện pháp luật tại California.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Trách nhiệm giám hộ, tố tụng phụ thuộc, đưa trẻ ra khỏi nhà tạm trú, quyền thăm viếng của ông bà, khi cần sự chăm sóc vĩnh viễn, nhận con nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng, phúc lợi công cộng, biểu đồ tùy chọn người chăm sóc tương ứng và các vấn đề về trường học.

Đăng ký trực tuyến ở đây thay vì bằng thư, điện thoại hoặc trực tiếp.

Nếu bạn không có tiền cho nhu cầu của con bạn, bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp.

Không ai là không đủ điều kiện cho CalFresh hoặc CalWORKs vì tội phạm ma túy trước đó.

Alphabetical Listing of Resources

Tìm kiếm lợi ích? Trả lời các câu hỏi để tìm hiểu lợi ích của chính phủ mà bạn có thể đủ điều kiện để nhận.

CalWORKs được tài trợ bởi một chương trình của liên bang gọi là Trợ cấp Tạm thời cho Các Gia đình Nghèo (TANF), do đó bạn có thể nghe nó được gọi là đôi khi. Ở các tiểu bang khác, nó có tên khác nhau. Một số người gọi đó là "phúc lợi."

Các chương trình phúc lợi trong tiểu bang do CalWORKS quản lý.

Mục đích của chương trình là để hỗ trợ cha mẹ khi họ chuyển sang chăm sóc trẻ em ổn định, dài hạn cần thiết cho gia đình để lại và ở lại viện trợ.

Những gì bạn có thể mong đợi khi bạn đến văn phòng quận.

Tôi làm thế nào để yêu cầu điều trần công bằng liên quan đến trợ cấp trợ cấp công cộng của tôi? Tôi cần một buổi điều trần từ chối cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại nhà Tôi muốn liên lạc với Bộ phận Điều Trần Tiểu Bang về Các Quy Định và Ghi Chú.

Định hướng và thẩm định, tìm kiếm việc làm, đánh giá, kế hoạch phúc lợi, không đồng ý với kế hoạch đánh giá, đánh giá lại, lập kế hoạch tốt và thời gian phục vụ cộng đồng.

Tìm một trung tâm việc làm của Mỹ ở California gần bạn: khả năng tiếp cận một cách dễ dàng đến các dịch vụ liên quan đến việc làm của bang.