Các vấn đề Thuế cựu chiến binh

Most Frequently Viewed Resources

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời, trong thời gian thực, ngay tại đây trên Internet, từ các nhân viên thư viện pháp luật tại California.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Alphabetical Listing of Resources

Ấn phẩm này bao gồm các tình huống thuế đặc biệt của các thành viên tích cực của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. Khoản này không bao gồm các khoản trợ cấp của quân đội hay trợ cấp cựu chiến binh hoặc đưa ra các luật thuế cơ bản áp dụng cho tất cả người đóng thuế.

Tìm hiểu các lợi ích của bạn và chuẩn bị cho những công việc lớn "triển khai, tái hòa nhập, di chuyển, làm cha mẹ, nghỉ hưu và nhiều hơn nữa.

Trang này cung cấp thông tin về thuế cho các cựu quân nhân hiện tại phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, các dịch vụ thống nhất, và trong một số trường hợp, các tổ chức hỗ trợ.

Mỗi người đóng thuế đều có một bộ quyền cơ bản mà họ nên biết khi giao dịch với IRS.

SCRA cung cấp nhiều quyền hợp pháp mạnh mẽ cho các servicemembers hoạt động và gia đình của họ mà không có sẵn cho bất kỳ nhóm khác.

SCRA là một chương trình cung cấp sự bảo vệ nhất định từ các vụ kiện dân sự chống lại các servicemembers được gọi đến Active Duty. Hạn chế hoặc giới hạn các hành động chống lại những nhân viên này trong các lĩnh vực quản lý tài chính, như hợp đồng thuê mướn, ký quỹ an ninh, đuổi theo, hợp đồng trả góp, lãi suất thẻ tín dụng, thế chấp, tố tụng dân sự, thanh toán thuế thu nhập, và nhiều hơn nữa.