Đại diện cho Người Yêu Cầu An Sinh Xã Hội

Sự miêu tả
Mọi người đều có quyền được đại diện bởi một luật sư hoặc người đại diện khác trong khi theo đuổi một yêu cầu bồi thường hoặc các quyền khác theo các điều II, XVI và XVIII của Đạo luật An sinh Xã hội.
Tác giả bởi
Cục An sinh Xã hội Hoa Kỳ
Energy Level
40
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích