Sexual Assault and Rape

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang layunin ng Hotline ng Email na ito ay para sa WomensLaw upang magbigay ng pangunahing legal na impormasyon, mga referral, at suporta sa emosyonal.

Ang pinakabagong mga transgender na mga karapatan ng tao: seguridad sa paliparan, mga pederal na empleyado, mga karapatan ng manggagawa, pangangalagang pangkalusugan, pabahay, imigrasyon, medisina, militar servicemembers, pasaporte, pampublikong accommodation, paaralan, seguridad sosyal, at mga nakaligtas sa karahasan. maaari mong gawin kung ikaw ay nahaharap sa diskriminasyon ngayon sa bawat estado at sa halos bawat bahagi ng buhay. Ang bawat mapagkukunan sa ibaba ay kinabibilangan ng kung paano magharap ng mga reklamo ng diskriminasyon o mistreatment at kung paano makahanap ng legal na tulong.

Alphabetical Listing of Resources

Kung naniniwala kang nabigo ang iyong paaralan na mag-imbestiga sa mga reklamo o maprotektahan ang mga mag-aaral nito, maaari ka ring magsampa ng reklamo sa Kagawaran ng Edukasyon para sa mga Karapatang Sibil ng Estados Unidos (OCR), ang ahensiyang pederal na gobyerno na sisingilin sa pagpapatupad ng Pamagat IX.

Alamin ang mga batas at makakuha ng suporta.

Makipag-chat online sa isang sinanay na miyembro ng kawani na maaaring magbigay sa iyo ng kumpidensyal na suporta sa krisis.

Ipinapakilala ka ng video sa RAINN's Department of Defense Safe Helpline na nag-aalok ng kumpidensyal na mapagkukunan sa mga biktima ng sekswal na pang-aabuso sa militar.

Ang SurvJustice ay nagbibigay ng epektibong legal na tulong sa mga nakaligtas.

Ang listahan na ito ay binubuo ng mga independiyenteng sexual assault service provider, kabilang ang mga organisasyon ng National Sexual Assault Hotline affiliate at iba pang lokal na provider. Ang mga kawani sa mga programang ito ay nakatuon sa pagtulong sa mga nakaligtas sa iyong lugar.

Para sa tulong sa paggamot at pangangalagang pangkalusugan na may kaugnayan sa mga karanasan ng MST, mangyaring makipag-ugnay sa iyong lokal na VA Medical Center at hilingin na makipag-usap sa MST Coordinator.

Alamin ang higit pang impormasyon tungkol sa pag-atake ng sexaul sa mga lalaki at lalaki. Kung ikaw ay isang survivor alam na hindi ka nag-iisa at may mga mapagkukunang magagamit upang makatulong.

Kung mayroon kang isang problema o nais lamang na makipag-usap sa isa pang tinedyer na naiintindihan, kung gayon ito ang tamang lugar para sa iyo! Tawagan, Teksto, o Email. Tingnan ang "Magtanong ng TEEN LINE", maghanap ng mga mapagkukunan sa Youth Yellow Pages, o sumali sa mga pag-uusap sa ibang mga kabataan sa mga boards ng mensahe.