Pribadong Seguro sa Kalusugan at Pangangalaga sa Pagsusuring May-Employer

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Ang layunin ng Hotline ng Email na ito ay para sa WomensLaw upang magbigay ng pangunahing legal na impormasyon, mga referral, at suporta sa emosyonal.

Ano ang iyong mga karapatan bilang isang manggagawa? Ano ang Economy sa ilalim ng lupa? Mag-ulat ng isang masamang tagapag-empleyo.

Ang isang unyon ay may tungkulin ng makatarungang representasyon sa lahat ng mga manggagawa na kinakatawan nito. Kinakailangan ng tungkulin na ang unyon ay kumilos nang walang patas, walang pasubali, at walang masamang kalooban o diskriminasyon kapag hinahabol ang karaingan ng isang manggagawa o kapag nakikipagkasundo sa isang bagong kontrata sa employer.

Ang pinakabagong mga transgender na mga karapatan ng tao: seguridad sa paliparan, mga pederal na empleyado, mga karapatan ng manggagawa, pangangalagang pangkalusugan, pabahay, imigrasyon, medisina, militar servicemembers, pasaporte, pampublikong accommodation, paaralan, seguridad sosyal, at mga nakaligtas sa karahasan. maaari mong gawin kung ikaw ay nahaharap sa diskriminasyon ngayon sa bawat estado at sa halos bawat bahagi ng buhay. Ang bawat mapagkukunan sa ibaba ay kinabibilangan ng kung paano magharap ng mga reklamo ng diskriminasyon o mistreatment at kung paano makahanap ng legal na tulong.

Ang isang hakbang-hakbang na gabay para sa mga consumer health insurance.

Alphabetical Listing of Resources

Tumawag sa Mga Benepisyo sa Koordinasyon at Pagbawi sa Sentro sa (855) 798-2277.

Ang mga tagapagkaloob ng seguro ay hindi maaaring makitungo sa mga kasosyo sa tahanan at magkaibang asawa.

Mayroon kang mga karapatan kapag tumatanggap ng pangangalagang medikal.

Ang Senior Gateway ay isang one-stop website na naglalayong magbigay ng mga nakatatanda, kanilang mga pamilya, at tagapag-alaga sa impormasyon na kailangan nila upang kumonekta sa mga kapaki-pakinabang na serbisyo at mapagkukunan, upang makahanap ng mga sagot, at lutasin ang mga problema.

Ang Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act "mas kilala bilang COBRA" ay nagbibigay sa iyo ng legal na karapatang magpatuloy sa mga benepisyo sa kalusugan ng grupo kung maaari nilang matapos dahil sa kawalan ng trabaho, diborsiyo o kamatayan.

Mga claim sa sahod, segurong pangkalusugan, at iba pang claim sa trabaho.

Paano mo matugunan ang mga alalahanin tungkol sa dosis ng gamot at mga epekto?

Ang kumpletong gabay sa paggawa ng mga pagbili at pakikitungo sa mga kumpanya.

Ang mga benepisyo sa seguro sa LTC ay maaaring bahagi ng isang patakaran sa seguro sa buhay o annuity, o nakapaloob sa isang freestanding na patakaran ng LTC.

Mag-file ng Reklamo ng Gumagamit o mag-aplay para sa isang Independent Medical Review.

Kapag nalantad ang iyong kumpidensyal na impormasyon o mga tala.

Hanapin ang bago at umiiral na mga regulasyon.

Mga tanong na itanong sa isang medikal appointment. Mga legal na isyu na nakakaapekto sa mga tagapag-alaga.

Paano mag-file ng apela at iyong mga karapatan sa panlabas na pagsusuri.

Ang artikulong ito ay tutulong sa iyo na maunawaan: (1) Kung ang saklaw ng iyong tagapag-empleyo ay angkop para sa iyo, (2) Anong mga serbisyo ang sasaklaw sa iyong plano, (3) Paano pumili ng plano, (4), Magkano ang kailangan mong bayaran para sa pangangalagang pangkalusugan, at (5) Paano mag-sign up.

Sa ilalim ng COBRA, ang plano ng grupo na plano sa segurong pangkalusugan na magagamit sa mga tinapos na manggagawa ay nagbibigay ng eksaktong kaparehong mga benepisyo na tatanggapin nila kung sila ay miyembro pa ng grupo, maliban na ang mga empleyado ay kailangang magbayad ng gastos ng tagapag-empleyo sa pagbibigay ng mga benepisyo.

Mayroon kang mga karapatan upang ma-access ang maraming mga serbisyong pangkalusugan.