Pampublikong Benepisyo para sa mga Imigrante

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang bawat tao sa loob ng US ay may ilang mga legal na karapatan, anuman ang iyong katayuan sa imigrasyon.

Naghahanap ng Mga Benepisyo? Sagutin ang mga tanong upang malaman kung aling mga benepisyo ng pamahalaan ang maaaring maging karapat-dapat kang makatanggap.

Ano ang maaari mong asahan kapag nagpunta ka sa tanggapan ng county.

Kinikilala na ang ilang mga aplikante ay hindi maaaring magbayad ng mga bayad sa pag-file, ang USCIS ay nagtatag ng isang proseso ng pagpapaubaya ng bayad para sa ilang mga uri at uri ng benepisyo.

Pangunahing impormasyon tungkol sa pamumuhay dito at paghahanap ng mga serbisyo.

Maraming mga paraan kung saan ang iyong katayuan sa imigrasyon - kung ikaw ay isang green card holder o undocumented - ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahang makakuha ng trabaho, pumasok sa kolehiyo, o manatili sa Estados Unidos.

Bilang isang nasaktan na asawa, anak o magulang, maaari kang mag-file ng petisyon ng imigrante visa sa ilalim ng Immigration and Nationality Act (INA), na sinususugan ng Violence Against Women Act (VAWA).

Pangkalahatang-ideya ng pagiging karapat-dapat sa imigrante sa California (kabilang ang CFAP); pederal na mga kinakailangan sa SNAP; sino ang isang "kwalipikadong imigrante"? sponsor na deeming; pagpapatunay ng katayuan ng imigrasyon.

Alphabetical Listing of Resources

Kung ikaw ay kamakailan inilipat sa Estados Unidos at nagkaroon ng pagbabago sa iyong katayuan sa imigrasyon, narito ang ilang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa coverage ng Marketplace.

Programa na magagamit sa mga biktima ng human trafficking, karahasan sa tahanan, at iba pang malubhang krimen.

Maaari kang maging karapat-dapat kung ikaw ay isang "kwalipikadong" imigrante.

Immigration, pamilya, mga benepisyo sa publiko, mga batas sa krimen, pag-access sa malawak na hanay ng mga serbisyo ng biktima nang walang pagsasaalang-alang sa katayuan ng imigrasyon.

Ang interactive na mapa at search engine na makakatulong sa iyo na makahanap ng legal na tulong na malapit sa iyo.

Ang mga numero ng Social Security ay maaaring italaga sa mga dayuhang manggagawa na pinapahintulutan na magtrabaho sa Estados Unidos.

Ang mga Opisina ng Patlang ay may hawak na naka-iskedyul na mga panayam sa mga hindi kaugnay na mga application ng asylum

Ito ay kinakailangan upang maunawaan ang mga pederal na alituntunin pati na rin ang mga alituntunin ng estado.

Programa para sa mga may edad na, bulag, o may kapansanan na residente ng California na tinanggihan ng SSI dahil sa kalagayan ng imigrasyon.

Ang National Human Trafficking Hotline ay tumutulong sa mga biktima na sapilitang gumawa ng isang bagay o magtrabaho laban sa kanilang kalooban.