Pagbabago ng pangalan

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Alphabetical Listing of Resources

Ang seksyon na ito ay nagpapakita sa iyo kung paano humingi ng isang utos ng korte na nagbabago ng iyong kasarian, kapwa sa mga kaso kung saan mo gustong baguhin ang iyong pangalan o kung gusto mo lamang baguhin ang iyong kasarian.

Mga batas at regulasyon, praktikal na impormasyon, kamakailang batas ng kaso.

Paano mag-navigate sa mga isyu sa mga sistema ng pampubliko at panlipunang benepisyo.

Inirerekumenda namin na isaalang-alang mo ang pagkuha ng isang order ng korte kung ikaw ay nagpaplano sa pagbabago ng iyong pangalan.