Naturalization / Citizenship

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang mga bayarin sa form, mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, pagiging karapat-dapat sa pagwawaksi sa bayad, mga kinakailangang dokumento, at mga mailing address ay iba-iba depende sa form na iyong iniharap at kung bakit ka nag-file.

Gamitin ang iyong numero ng resibo ng application upang suriin ang katayuan ng iyong kaso online.

Impormasyon tungkol sa pagsubok na maging isang mamamayan.

Tungkol sa mga sertipiko ng pagkamamamayan at pasaporte.

Ang layunin ng programang SIJ ay tulungan ang mga dayuhang bata sa Estados Unidos na inabuso, inabandona, o napapabaya.

Maaari mong gamitin ang diksyunaryo na ito upang mabilis na maghanap ng kahulugan o paliwanag para sa isang paksa.

Mga pagbubukod, mga kaluwagan, pagbabago sa mga kinakailangan.

Ang bawat tao sa loob ng US ay may ilang mga legal na karapatan, anuman ang iyong katayuan sa imigrasyon.

Ang interactive na mapa at search engine na makakatulong sa iyo na makahanap ng legal na tulong na malapit sa iyo.

Maraming mga paraan kung saan ang iyong katayuan sa imigrasyon - kung ikaw ay isang green card holder o undocumented - ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahang makakuha ng trabaho, pumasok sa kolehiyo, o manatili sa Estados Unidos.

Sa pamamagitan ng pag-file sa online maaari mong isumite at tingnan ang ilang mga kahilingan sa benepisyo, makatanggap ng mga electronic na abiso ng mga desisyon, at makatanggap ng mga update sa katayuan ng real-time case.

Alphabetical Listing of Resources

Maikling aralin tungkol sa kasaysayan ng bansa at pamahalaan.

Madaling gamitin na flash card at mga listahan ng bokabularyo.

Impormasyon tungkol sa mga benepisyo at responsibilidad ng pagkamamamayan, isang pangkalahatang-ideya ng proseso ng naturalization, at mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat.

Kinikilala na ang ilang mga aplikante ay hindi maaaring magbayad ng mga bayad sa pag-file, ang USCIS ay nagtatag ng isang proseso ng pagpapaubaya ng bayad para sa ilang mga uri at uri ng benepisyo.

Ang legal na kawani ng Immigration Equality na inihanda at ipinagmamalaki na ibahagi ang legal na aklatan upang ang mga LGBTQ na imigrante, ang kanilang mga mahal sa buhay at ang kanilang mga kinatawan ay makakahanap ng tumpak at may-katuturang legal na impormasyon na kailangan nila.

Maaari kang mag-file ng apela sa ilang mga hindi kanais-nais na desisyon sa USCIS Administrative Appeals Office (AAO) o sa Lupon ng Mga Pag-apruba ng Imigrasyon (BIA).

Sa panahon ng pakikipanayam sa naturalisasyon, ang mga aplikante ay hihilingin sa 1 tanong mula sa listahan ng 1 mga tanong sa Ingles.

Ang mga Opisina ng Patlang ay may hawak na naka-iskedyul na mga panayam sa mga hindi kaugnay na mga application ng asylum

Ang gabay ng Pangkalahatang Abugado sa pag-iwas sa mga pandaraya.