Kalusugang pangkaisipan

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang layunin ng Hotline ng Email na ito ay para sa WomensLaw upang magbigay ng pangunahing legal na impormasyon, mga referral, at suporta sa emosyonal.

Mag-browse sa mga publikasyon ng mga organisasyon ng pagtatanggol sa mga karapatang pambata ng disabilidad, na sumasakop sa maraming lugar ng batas.

Alphabetical Listing of Resources

Isang maikling buod ng iyong mga karapatan.

Ang mga legal na isyu sa paligid ng mga kondisyon ng kalusugang pangkaisipan sa lugar ng trabaho at mga praktikal na estratehiya na magagamit upang matiyak ang mga karapatan ng ADA para sa mga taong may kapansanan sa saykayatrya.

Upang makakuha ng tulong sa mga isyu na may kaugnayan sa kalidad ng pangangalaga o kung hindi ka nasisiyahan sa mga serbisyo na iyong natatanggap.

Ang mga batas ng mga pasyente "ay binubuo ng isang kumplikado at umuunlad na sistema ng mga batas, regulasyon, at mga desisyon ng hukuman. Ang handbook na ito ay dapat ituring na isang gabay, ngunit maaaring hindi ito tumpak na sumasalamin sa lahat ng mga karapatan na magagamit sa mga tao sa lahat ng oras.

Mga karapatan ng pahintulot, kawalan ng kakayahan, rehabilitasyon, petisyon, karapatan, at iba pa.

Alam mo ba na may karapatan sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip sa California?

Basahin ang mga batas tungkol sa: pagpapalaglag, pang-aabuso, pagiging kompidensiyal sa pangangalagang pangkalusugan, delingkuwensiya, dependency, kalusugan ng kaisipan, pagsang-ayon, kalusugan ng reproduktibo, mga serbisyo sa kalusugan ng paaralan, at mga STD.