Senior Legal Hotline - Legal Services ng Northern California

Address

515 - 12th Street
Sacramento, CA 95814
Estados Unidos

Toll-free: 800-222-1753 Voice: (916) 551-2140
Naglilingkod ang mga lugar
Sacramento County
Kung sino tayo
Libreng legal na tulong para sa mga nakatatanda na edad 60 at mahigit sa halos anumang sibil na isyu kabilang ang estate pagpaplano, mga isyu sa consumer, mga lolo o lola karapatan, batas ng may-ari / nangungupahan, Social Security, at mga benepisyo sa publiko. Libreng legal na tulong para sa mga Taga-California sa anumang edad na may mga pensiyon o mga isyu sa pagreretiro.
Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Wichí Lhamtés Güisnay/MZH
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin