Mga Klinika sa Karapatan ng mga Bata

Address

3333 Harbor Blvd
Costa Mesa, CA 92626
Estados Unidos

(714) 444 - 4141 ext. 308
Naglilingkod ang mga lugar
Orange County
Kung sino tayo
Ang lahat ng mga kaso ay dapat may kinalaman sa mga menor de edad. Ang pagiging karapat-dapat ay tinutukoy batay sa mababang kita, kapansanan o edad na 60 at mas matanda. Ang mga mag-aaral ng batas ay nagtatrabaho sa mga kaso sa ilalim ng pangangasiwa ng mga abogado ng klinika. Kasama sa mga kaso ang espesyal na edukasyon, pag-aampon, pangangalaga, limitadong pagtitipid, paternity, pagpapawalang bisa ng kasal, pag-iingat at suporta.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who have auditory access needs
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin