Contra Costa Senior Legal Services

Address

2702 Clayton Rd
Ste 202
Concord, CA 94519
Estados Unidos

(925) 609 - 7900
Naglilingkod ang mga lugar
Contra Costa County
Kung sino tayo
Ang Contra Costa Senior Legal Services ay nagbibigay ng libreng legal na serbisyo sa mga nakatatanda na may edad na 60 at higit pa. Available ang kawani upang tulungan ang mga bagay na sibil tulad ng pag-iwas sa kawalan ng tirahan, pang-aabuso sa matatanda (pisikal, emosyonal at pinansyal), at pagpapanatili ng mga mapagkukunan. Ang Contra Costa Senior Legal Services ay hindi tumutulong sa mga kriminal, buwis, personal na pinsala o probate na mga bagay.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who have auditory access needs
Pagiging karapat-dapat
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin