Mga Protektadong Kategorya sa Makatarungang Pabahay

Paglalarawan
Ang mga batas ng pederal at estado ay nag-aalok ng proteksyon mula sa diskriminasyon na batay sa maraming mga kategorya: lahi / kulay, bansang pinagmulan (etniko), relihiyon, kasarian, katayuan ng pamilya, oryentasyong sekswal, pagkakakilanlan at pagpapahayag ng kasarian, katayuan sa pag-aasawa, pinagmumulan ng kita, edad, at arbitrary na katangian.
May-akda ni
Project Sentinel
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin