Mga Benepisyo sa Imigrasyon para sa Battered o Abused Biktima

Paglalarawan
Bilang isang nasaktan na asawa, anak o magulang, maaari kang mag-file ng petisyon ng imigrante visa sa ilalim ng Immigration and Nationality Act (INA), na sinususugan ng Violence Against Women Act (VAWA).
May-akda ni
US Citizenship and Immigration Services
Get out of here
Show
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin