Hệ thống Định vị Tù nhân Trực

Authored By: Immigration and Customs Enforcement

Hãy dùng trang này để tìm tù nhân hiện đang bị tạm giam tại Cơ quan Thi Hành Luật Hải Quan và Di Trú (Immigration and Customs Enforcement, hay ICE), hoặc đã được ICE phóng thích vì bất kỳ lý do gì trong vòng 60 ngày vừa qua.

Last Review and Update: Feb 10, 2017
Volver arriba