Paub Koj Txoj Cai: Tau Ntsib thiab Sib Tham Nrog Tub Ceev Xwm Hauv Lub Nroog Siskiyou

Contenido

Information

Qhov Koj Yuav Tsum Ua thiab Tsis Txhob Ua Thaum Tub Ceev Xwm Nres koj

Yog lawv nug koj ib co lus thaum lawv nres koj, ces UA LI NO…

 • NUG hais tias “Am I free to go?” (Kuv mus puas tau?). Yog lawv hais tias ‘tau,’ ces maj mam mus zoo zoo. Yog lawv hais tias ‘tsis tau,’ NUG kom koj thiaj li paub hais tias yog vim li cas, “Can you tell me why you are stopping me?” “Koj qhia kuv soj yog vim li cas koj thiaj li nres kuv?”
 • YEEJ MEEM siv koj txoj cai tsis txhob teb lawv cov lus. Koj hais tias “I want to remain silent” (Kuv tsis xav hais lus) los sis “I don’t want to answer questions” (Kuv tsis xav teb koj cov lus). Lawv tsis muaj txoj cai yuav ntes koj los sis muab koj ceev cia yog koj tsis kam teb lawv cov lus. Tab sis mas yog koj twb pib teb lawv cov lus nug lawm es koj ho cia li tsis kam teb ntxiv lawm, lawv yuav muaj kev xav txawv rau koj. Xyaum thiab coj kom tau tus cwj pwm tsis txhob teb thiab tsis txhob hais lus.
 • HAIS kom tus tub ceev xwm paub meej hais tias koj tsis tso cai rau nws tshawb koj (tej zaum nws yeej tseem yuav tshawb koj li, txawm li ntawd los xij koj yuav tsum hais kom meej rau nws hais tias koj tsis tso cai rau nws tshawb koj). Hais tias “I do not consent to a search” “Kuv tsis tso cai rau koj tshawb kuv.”
 • UA LI NO, yog lawv muab ib daim (ticket) sau ib daim ntawv txhaum cai rau koj, muab koj lub npe thiab hnub yug rau lawv, thiab kos npe rau daim (ticket) ntawv txhaum cai. Yog koj tsis ua li no, tej zaum lawv ntes tau koj.
 • YEEJ MEEM sau cia tus tub ceev xwm ntawd lub npe thiab nws tus lej ntawm nws daim npav ntawm xub ntiag.

Yog lawv nug koj ib co lus thaum lawv nres koj, ces TSIS TXHOB UA LI NO…

 • TSIS TXHOB UA saib tsis taus tus tub ceev xwm. Txawm hais tias koj muaj txoj cai ua ywj koj siab, tab sis mas yog koj ua li no tej zaum koj yuav raug ntes.
 • TSIS TXHOB khiav los sis tsis txhob tsis kam lawv “phlws koj ib ce” los sis tshawb koj. Koj tsuas hais tau hais tias “I do not consent to a search” (Kuv tsis tso cai rau koj tshawb kuv).
 • TSIS TXHOB dag. Hais rau tus tub ceev xwm hais tias koj tsis kam nrog lawv tham. Hais tias “I want to remain silent” (Kuv tsis xav hais lus).
 • NCO NTSOOV hais tias tub ceev xwm muaj txoj cai dag koj thiab hais lus sim koj.
 • TSIS TXHOB tham txog koj qhov xaam xaj los sis koj tej ntaub ntawv npav ntsuab txawv teb chaws nrog leej twg li tshwj tsis yog koj tus kws lij choj.

Yog hais tias lawv nres koj hauv koj lub tsheb, ces UA LI NO...

 • MUAB koj daim npav tsav tsheb, registration ntaub ntawv tsheb, thiab daim ntawv pov thawj tsheb iv sis las thaum lawv nug txog, yog koj yog tus tsav tsheb.
 • NUG tus tub ceev xwm seb yog vim li cas nws thiaj li nres koj.
 • TSO koj ob txhais tes twj ywm rau ntawm lub kauj tsheb thiab qhia meej meej rau tus tub ceev xwm seb koj yuav tshem tes mus ua dab tsi (“Kuv yuav ncav tes mus muab kuv daim ntaub ntawv tsheb registration rau koj tam sim no”)
 • HAIS tias “I do not consent to a search” (Kuv tsis tso cai rau koj tshawb kuv). Yog hais tias ib tug tub ceev xwm hais rau koj hais tias nws yuav tshawb koj lub tsheb vim nws hnov tsw tsw xas, teb rau nws hais tias “the smell of cannabis alone is not probable cause to search a vehicle in California” (qhov tsw xas tsis yog ib qho uas yuav txaus koj siv los mus tshawb kuv lub tsheb raws li txoj cai nyob rau hauv lub xeev California). (Tej zaum lawv yeej yuav tshawb koj lub tsheb li, tab sis txawm li cas los koj yuav tsum hais kom tau lo lus no tawm plaws rau lawv paub hais tias koj yeej tsis tso cai.)
 • Yog lawv sau ib daim ticket ntawv txhaum cai rau koj lawm, koj YUAV TSUM tau kos npe rau. Tsis li ntawd, lawv muaj cai ntes koj.
 • Yog lawv hais kom koj kuaj DUI seb puas yog koj tsav tsheb qaug dej qaug cawv koj YEEJ NUG tau hais tias yog koj tsis kam cov teeb meem koj yuav raug yog dab tsi. Feem ntau mas, koj muaj txoj cai tsis kam tshuab pa rau lawv kuaj ua ntej lawv tsis tau ntes koj thiab koj yeej hais tau hais tias “kuv tsis tso cai kuaj.” Tab sis mas, yog lawv twb ntes koj lawm rau DUI txoj kev tsav tsheb qaug dej qaug cawv, yog koj tsis kam lawv tso ntshav kuaj, tso zis los sis nti kob ncaug rau lawv kuaj tom qab lawv twb ntes koj lawm ces qhov ntawm no yuav ua rau koj daim npav tsav tsheb raug ywv.
 • TSHEM tej yam khoom uas tsis tshuam zoo tawm hauv koj lub tsheb. Tej zaum tub ceev xwm yuav siv cov no los keb kom lawv tshawb tau koj lub tsheb.
 • Yog hais tias lawv ntes koj lawm, koj yeej NUG TAU seb puas kam koj muab koj lub tsheb coj mus nres rau ib qho chaw kom nyab xeeb los sis cia koj ib tug neeg muaj npav tsav tsheb tsav mus, es thiaj li tsis raug cab los sis thiaj li tsis muaj nqi txhiv tsheb.
 • YEEJ MEEM sau cia tus tub ceev xwm ntawd lub npe thiab nws tus lej ntawm nws daim npav ntawm xub ntiag.
 • HU RAU ACLU qhia lawv txog qhov koj raug nres. Koj hu tau rau ACLU Tus Nav Xwj Dylan Verner-Crist ntawm 401-744-6973. Yog hais tias koj hu rau Dylan, es koj xav tau ib tug neeg txhais lus nws mam li nrhiav kom tau tus neeg txhais lus rau koj hauv xov tooj.

Yog hais tias lawv nres koj hauv koj lub tsheb, ces TSIS TXHOB...

 • TSIS TXHOB tiv thaiv tsis pub lawv tshawb koj. Hais tias “I do not consent to a search” (Kuv tsis tso cai rau koj tshawb kuv) tab sis tsis txhob tav lawv kev tsi pub tub ceev xwm tshawb koj lub tsheb.
 • YUAV TSUM kos npe rau daim ticket ntawv txhaum cai. Yog koj tsis kos npe lawv muaj cai ntes koj.
 • TSIS TXHOB pib tshawb nrhiav koj daim npav tsav tsheb los sis ntaub ntawv tsheb registration ua ntej lawv nug txog. Yog hais tias lawv tsis tau nug txog es koj twb tshawb lawm, ces yuav zoo li koj tab tom zais dab tsi.
 • TSIS TXHOB UA saib tsis taus tus tub ceev xwm. Txawm hais tias koj muaj txoj cai ua ywj koj siab, tab sis mas yog koj ua li no tej zaum koj yuav raug ntes.
 • TSIS TXHOB sim xiab nyiaj rau tub ceev xwm.
 • TSIS TXHOB tso thev nrov nrov thaum tus tub ceev xwm taug kaw taw los rau ntawm koj lub tsheb.
 • TSIS TXHOB dai khoom rau ntawm daim iav uas tsom mus rau nram qab. Qhov no yuav yog ib qho uas tub ceev xwm yuav muab siv keb los nres koj.

Yog hais tias koj raug ntes los sis raug coj mus rau tim hoob kas tub ceev xwm lawm, ces UA LI NO...

 • QHIA tub ceev xwm koj lub npe thiab tej yam kev txheeb txog ntawm koj tus kheej. Tab sis tsis txhob qhia lwm yam ntxiv.
 • HAIS tias “I want to remain silent” (Kuv tsis xav hais lus) thiab “I want to talk to a lawyer” (Kuv xav nrog ib tug kws lij choj tham). Lawv yuav nres tag nhro lawv cov lus nug tom qab koj hais lo no tab sis yog lawv pheej nug koj lus tom qab ntawd koj yuav tsum tsis txhob teb los sis hais meej hais tias “I will not speak to you without a lawyer” (Kuv yuav tsis nrog koj tham yog tsis muaj ib tug kws lij choj nyob nov).
 • KOJ MUAJ txoj cai hu 3 tsab xov tooj tawm ntawm thawj thawj 3 xuab moos uas lawv ntes koj los sis tom qab lawv muab koj ceev rau hauv nkuaj lawm. Koj hu tau mus rau ib tug kws lij choj, qhov chaw xiab nyiaj txhiv tawm hauv nkuaj, tus txheeb ze, los sis leej twg los tau. Yog hais tias koj muaj me nyuam hnub nyoog qis dua 18 xyoo, lawv yuav tsum muab 2 tsab xov tooj ntxiv rau koj hu mus nrhiav neeg saib xyuas koj cov me nyuam. Koj yuav tsum nco kom tau cov xov tooj no ua ntej.
 • KOJ YUAV TSUM PAUB hais tias txhua txhua tsab xov tooj koj tham lawv yeej muab kaw cia thiab ntiav neeg txhais (tsuas yog tsab xov tooj koj nrog koj tus kws lij choj tham lawv thiaj li tsis muaj cai kaw xwb).

Yog hais tias koj raug ntes los sis raug coj mus rau tim hoob kas tub nceev xwm lawm, ces TSIS TXHOB...

 • TSIS TXHOB qhia dab tsi rau lawv li tsuas muab koj lub npe thiab tej yam kev txheeb txog ntawm koj tus kheej rau lawv xwb.
 • TSIS TXHOB piav qhia hais tias yog vim li cas, tsis txhob pib keb ub keb no, los sis tsis txhob piav dab neeg. Hais tias “I want to remain silent” (Kuv tsis xav hais lus) thiab “I want to talk to a lawyer” (Kuv xav nrog ib tug kws lij choj tham).
 • TSIS TXHOB tham txog koj rooj plaub no hauv xov tooj. Tsam tub ceev xwm ho muab koj cov lus hauv xov tooj kaw cia (tsuas tsis kaw cov lus uas koj nrog kws lij choj tham xwb).
 • TSIS TXHOB txiav txim dab tsi li rau ntawm koj rooj plaub yog koj tsis tau nrog ib tug kws lij choj tham.
 • TSIS TXHOB tham txog koj qhov xaam xaj los sis koj tej ntaub ntawv npav ntsuab txawv teb chaws nrog leej twg li tshwj tsis yog koj tus kws lij choj.

Yog hais tias koj ntsib tub ceev xwm es koj xav thaij duab kaw cia, ces UA LI NO…

 • KAW thaum koj nyob nraum zoov, thiab thaum nws yuav tsis phom sij li cas rau koj. Koj yeej muaj cai thaij tub ceev xwm sab nraud xws li nraum kev tsheb, kev sidewalks taug kaw taw, thiab parks chaw ua si.
 • YEEJ MEEM qhia rau ACLU tej yam koj pom uas tub ceev xwm ua phem rau pej xeem.

Qhov Koj Yuav Tsum Ua thiab Tsis Txhob Ua hais txog ntawm Code Enforcement Inspections Nom Tswv Tuaj Saib Koj Qhov Chaw

Yog hais tias tub ceev xwm los sis nom tswv xav tuaj nkag thiab tshawb koj daim teb, ces UA LI NO…

 • SIV txoj cai raws li koj muaj nyob ruaj kho hauv koj daim teb. Nug hais tias “Do you have a warrant?” (Koj puas muaj ntaub ntawv tso cai tim Xaam los?). Yog teb hais tias tsis muaj, tsis yeem cia tub ceev xwm los sis nom tswv nkag los rau koj daim teb.
 • HAIS kom lawv muab ib daim rau koj yog hais tias lawv muaj daim ntawv tso cai tim xaam los. Muab daim ntawv ntawd nyeem kom zoo zoo thiab saib kom txhua yam thwj. Saib seb daim ntawv tso cai ntawd puas teev rau hauv hais tias tsuas pub tub ceev xwm tsuj txog twg xwb hauv koj daim teb.
 • Koj YUAV TSUM cia tub ceev xwm nkag los rau koj daim teb yog hais tias lawv muaj ib daim ntawv tso cai tim xaam los.
 • Koj YUAV TSUM muab lawv thaij duab kaw cia seb cov tub ceev xwm no los hauv koj daim teb lawv ua dab tsi, thiab sau tag nrho lawv cov npe txhua tus uas tshawb koj thaj chaw.
 • YEEJ MEEM nug cov tub ceev xwm seb yog vim li cas lawv xav tshawb koj daim teb.

Yog hais tias tub ceev xwm los sis nom tswv xav tuaj nkag thiab tshawb koj daim teb, ces TSIS TXHOB…

 • TSIS TXHOB cia tub ceev xwm los sis nom tswv nkag los rau koj daim teb tshwj tsis yog lawv muaj ib daim ntawv tso cai tim xaam los. Hais rau lawv hais tias “I do not give you consent to search my property” (Kuv tsis tso cai rau koj tshawb kuv daim teb).
 • TSIS TXHOB tav los sis thaiv kev rau tub ceev xwm thiab nom tswv nkag los rau koj daim teb yog hais tias lawv muaj ntawv tso cai tim xaam los thwj toob lawm.
 • TSIS TXHOB qhia tub ceev xwm los sis nom tswv tej yam uas koj muaj nyob rau ntawm koj daim teb.

Yog hais tias lawv muab ib daim ticket ntawv txhaum cai rau koj daim teb lawm, ces UA LI NO…

 • YEEJ MEEM tawm tsam daim ntawv ticket txhaum cai ntawd. Koj muaj xya hnub teb mus rau daim ntawv txhaum cai rau tej yam uas me me hauv koj daim teb. Koj muaj kaum hnub teb mus rau daim ntawv txhaum cai cog xas. Yog hais tias koj teb mus tawm tsam qhov txhaum cai me me rau tej yam hauv daim teb, koj yuav tsum tau xa ib daim tshev nyiaj mus caas npaum li tus nqi teev rau ntawm daim ticket ntawv txhaum cai. Yog hais tias koj them tsis taus tus nqi ntawd, koj yuav tsum lis daim ntawv thov hais tias txom nyem them tsis taus (notice of hardship waiver form) thawj thawj tsib hnub uas koj txais tau daim ticket ntawv txhaum cai ntawd. Koj tawm tsam tau daim ticket ntawv txhaum cai no, mus lis daim ntawv thov mus hais rooj plaub no (Request for Hearing Form) muaj nyob rau ntawm Community Development Department, 806 South Main Street, Yreka.
 • THOV kom lawv muab sijhawm rau koj tu thiab kho qhov uas txhaum cai ntawd hauv koj daim teb. Koj yuav ua li no mas koj yuav tsum sau ib tsab ntawv los sis sau email mus rau tus code enforcement officer uas yog tus muab daim ticket txhaum cai no rau koj. Koj yeej nug tau kom nws muab nws npe thiab xov tooj rau koj tiv tauj nws. Nug hais tias “Can I have more time to clean up the alleged violations on my property?” (Nej muab puas tau sijhawm ntxiv rau kuv mus tu thiab mus kho qhov uas nej iab liam hais tias tsis raws kev raws cai ntawm kuv daim teb?).
Last Review and Update: Jan 31, 2024
Volver arriba