Phá Sản

Authored By: Internal Revenue Service

Nếu quý vị còn nợ tiền thuế liên bang nhưng không thể trang trải, thì một trong những lựa chọn là tuyên bố phá sản.

Last Review and Update: Mar 27, 2017
Volver arriba