Consumer, Small Claims

Click on the sub-topic that best matches your legal problem to get legal information and to find help.

CalEITC4Me հաշվիչ

Պարզեք, թե որքան գումար կարող եք ստանալ: CalEITC-ը վերադարձվող հարկային արտոնություն է, որը կարող է մեծացնել ձեր հարկային փոխհատուցման չափը կամ նվազեցնել ձեր կողմից վճարվելիք հարկի չափը: CalEITC-ի գումարի չափը կախված է ձեր ընտանիքի կարգավիճակից, եկամտից և ընտանիքի կազմից:

Volver arriba